Animalfood
Upozornění Tato stránka používá cookies pro zlepšení uživatelského zážitku. Pokud budete pokračovat, budeme předpokládat že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK
Telefonní kontakt +420 797 832 202
Po - Pá: 8:30 - 17:00

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.animalfood.cz, jehož provozovatelem je :

ANIMAL FOOD s.r.o.

Vrádište 148

908 49 Vrádište

Slovenská republika

IČ: 47562137 / IČ DPH CZ684642280

vložka číslo 33793 / T

email: animalfood.info@gmail.com

tel. : +421 34 622 8021 / +420 797 832 202

1.2.Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího - spotřebitele, se řídí těmito obchodními podmínkami a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3.Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.animalfood.cz mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, jejich vzájemný vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Definice

2.1.Spotrebiteľská kupní smlouva (dále jen "smlouva") je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající se spotřebitelem jako kupujícím.

2.2.Kupní smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající s kupujícím .

2.3.Tovarem se rozumí předmět spotřebitelské kupní smlouvy.

2.4.Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nebo kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5.Kupujúci - spotřebitel (dále jen "kupující") je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

2.6.Kupujúci - podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje zboží za účelem svého podnikání jejich dalším prodeje či obchodováním s nimi.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.Kupujíci si vybere zboží na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.animalfood.cz, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". V košíku kupující zvolí způsob doručení, vyplní jméno, příjmení, doručovací adresu, email, telefon a odešle objednávku.

3.2.Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.animalfood.cz, jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.3.Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránce www.animalfood.cz, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu je možné zrušit na základě dohody obou stran).

3.4.Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

3.5.Zmluva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyku.

4. Ceny

4.1.Ceny jednotlivých výrobků jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Kupující má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

4.2.Konečná cena zboží je uváděna v objednávkovém formuláře těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné ...), které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

5. Platební podmínky

5.1.Kupní cenu může kupující zaplatit:

platební kartou přes platební portál banky

v hotovosti nebo platební kartou na výdejních místech Zásilkovny

v hotovosti nebo platební kartou přímo kurýrovi

převodem na účet - kupujícímu budou zaslány podklady k platbě na zadaný email

v hotovosti nebo platební kartou v naší kamenné prodejně

6. Dodací podmínky

6.1.Způsob doručení zboží:

kurýrem (zasílatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti GLS, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti ale od hmotnosti produktu (ceník GLS)

6.2.Dodacia lhůta je u každého zboží odlišná. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen kupujícímu při ověřování objednávky

6.3.Ve všeobecnosti je dodací lhůta od 2 do 10 dnů od data ověření objednávky.

6.4.Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou na skladě a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší (v tomto případe zákazníka kontaktujeme).

7. Záruka, záruční list

7.1.Záručná doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

7.2.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

7.3.Záručný list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

7.4.Vyhlásením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky, podmínky a rozsah této záruky určí prodávající v záručním listě.

7.5.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny vadné věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

7.6.Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

7.7.Práva z odpovědnosti za vady u zboží, které se rychle kazí, musí uplatnit nejpozději v následující den po koupi; jinak práva zaniknou.

7.8.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod.

8. Shoda s kupní smlouvou

8.1.Tovar musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Pokud třeba, aby se při užívání zboží zachována zvláštní pravidla, zejména pokud se užívání řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Pokud prodávající nesplní tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.

9. Reklamace a její uplatnění

9.1.Prodávajíci odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího částečného nebo úplného spotřebování, opotřebování, či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.

9.2.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

9.3.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.4.Prodávajíci je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

9.5.Při uplatnění reklamace kupujícím během prvních 12 měsíců od uzavření smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

9.6.Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od uzavření smlouvy, když ji prodávající odmítl, je prodávající povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

9.7.Prodávajíci je povinen ihned kupujícímu doručit potvrzení o uplatnění reklamace, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

9.8.Kupujíci je povinen podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. V případě uplatnění reklamace, zašle kupující zboží zabaleno do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud byl vydán) na adresu provozovny prodávajícího:

ANIMAL FOOD s.r.o.

Vrádište 159

908 49 Vrádište

Slovenská republika

9.9.Kupujíci, který uplatňuje nároky z vad zboží, přesně popíše vadu a způsob, jakým se vada projevuje. Kupující zároveň sdělí kontaktní adresu (adresa, email), na kterou bude prodávajícím vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.

9.10. Reklamace bude moci být vyřízena, pokud se vada vyskytla v záruční době. Za tím účelem předloží kupující při uplatnění reklamace Doklad o koupi prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně řádně a čitelně vyplněný "Záruční list", pokud byl prodávajícím vystaven, a to s vyplněným datem prodeje, rozsahem a podmínkami záruky a dokumentací ke zboží a všechny jeho součásti pro případ výměny. Neúplný nebo neoprávněně změněn záruční list nebude prodávajícím akceptován. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích opravách zboží souvisejících se zárukou. Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek ze strany kupujícího řádně splněna, reklamace nebude moci být vyřízena.

10. Alternativní způsob řešení sporů

10.1. Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: animalfood.czeshop@gmail.com.

10.2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

10.3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

10.4. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk nebo adr@soi.sk

10.5. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, napr. pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 500,- Kč; pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

10.6. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https: //webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Ev ....

10.7. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

10.8. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

1397/500011.2. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět, vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu (včetně poštovného, které kupující zaplatil pro doručení zboží k němu), který kupující uhradil za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle kupující na adresu sídla prodávajícího:

ANIMAL FOOD s.r.o.

Vrádište 148

908 49 Vrádište

Slovenská republika

12. Nevyzvednutí objednané zásilky

Při nepřevzetí zboží, které je předmětem smlouvy vzniklé na základě objednávky kupujícího na www.animalfood.cz, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů spojených s plněním z platné smlouvy ve výši 350,- Kč.

13. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů najdete v sekci "Ochrana osobních údajů"

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.animalfood.cz, v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.4.2019